مشخصات فردی و زندگینامه
نام:مهدی
نام خانوادگی:محمدی صیفار
نخصص ها:جامعه شناسی ، تاریخ و سیره ، الهیات و معارف اسلامی

زندگی نامه

الف) حوزوي:

* ورود به حوزه علميه تبريز و گذراندن دروس مقدماتي حوزه در سال 1370

* تلبس به لباس روحانیت در سال 1374

* ورود به حوزه علميه قم و گذراندن دروس دوره سطوح عالي حوزه در سال 1374

* شركت در دروس خارج فقه و اصول حضرت آيت ا... سبحاني و مكارم شيرازي به مدت 2 سال و اخذ مجوز

* شركت در درس تفسير آيت‌ا... جوادي آملي به مدت 4 سال

ب) غيرحوزوي:

* شركت در دوره كارشناسي جامعه‌شناسي مؤسسه امام خميني در سال 1376 و فارغ‌التحصيلي دوره كارشناسي در سال 1381

* شركت در دوره كارشناسي ارشد جامعه‌شناسي مؤسسه امام خميني در سال 1382 و فارغ‌التحصيلي دوره كارشناسي ارشد در سال 1386

* دفاع از پايان‌نامه دوره كارشناسي ارشد در اردیبهشت سال 1387

* شرکت در دوره دکتري جامعه­شناسي فرهنگي در سال 1390

* * پیش دفاع رساله دکتری در تاریخ 25/12/1394

* دفاع از رساله دکتری در تاریخ 20/3/1395